Regulamin korzystania ze zbiorów i usług

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Filia w Słomnikach

§ 1
Przepisy ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie (PBW) – Filia
w Słomnikach
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Bibliotece – rozumie się przez to Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką – Filia w Słomnikach;
b) zbiorach/materiałach bibliotecznych – należy rozumieć przez to książki, czasopisma, zbiory multimedialne, zbiory specjalne;
c) czytelniku/użytkowniku – należy rozumieć przez to osobę, która jest zapisana do Biblioteki i zaakceptowała jej regulamin.

§ 2
Zasady korzystania ze zbiorów

1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem usług opisanych w § 11.
2. Zbiory Biblioteki udostępniane są:
a) prezencyjnie tzn. na miejscu w pomieszczeniach Biblioteki
b) drogą wypożyczeń na zewnątrz w Wypożyczalni: książki, czasopisma, płyty CD-audio i DVD, kasety wideo, gry planszowe
c) drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Biblioteka jest czynna:
Poniedziałki, piątki od 8.00 do 14.30, wtorki, środy od 9.00 do 16.00, czwartki od 08.00 do 15.00 .W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 .

4. W niedziele i święta Biblioteka jest nieczynna.
5. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki uzyskuje się po dokonaniu zapisu do Biblioteki. W tym celu należy wypełnić formularz, czytelnie go podpisać i przekazać dyżurującemu bibliotekarzowi.

6.Warunkiem dokonania zapisu do Biblioteki jest udostępnienie swoich danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Bibliotekę. Ponadto przy zapisie Czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, co potwierdza własnoręcznym podpisem złożonym w obecności dyżurującego bibliotekarza na formularzu zapisu do Biblioteki.

7. Przy zapisie w Bibliotece należy przedłożyć dyżurującemu bibliotekarzowi do wglądu:

a) nauczyciele: dowód osobisty i potwierdzenie zatrudnienia;
b) nauczyciele studiujący: dowód osobisty oraz potwierdzenie zatrudnienia i studiowania;
c) studenci i słuchacze szkół pomaturalnych: dowód osobisty i indeks lub legitymację studencką;
d) niepełnoletni uczniowie: legitymację szkolną (przy zapisie wymagana obecność rodzica lub prawnego opiekuna z dowodem tożsamości);
e) pozostałe osoby pełnoletnie: dowód osobisty lub paszport.
8. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39 (zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.):
a) dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań bibliotecznych na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami danych osobowych będą firmy windykacyjne oraz firmy wspierające obsługę informatyczną.
b) dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat licząc od roku ostatniej aktywności podjętej w Bibliotece i pod warunkiem, że zostały uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki.
c) Czytelnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
d) Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
e) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail ochronadanych@pbw.edu.pl
9. Czytelnik w chwili zapisywania się do Biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
10. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Bibliotekę w Słomnikach o każdorazowej zmianie adresu, nazwiska, a w przypadku nauczycieli, uczniów i studentów miejsca pracy lub nauki.
11. Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie.
12. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece, w przeciwnym wypadku właściciel karty ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania jej przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Czytelnik otrzymuje duplikat karty bibliotecznej w terminie do jednego tygodnia.
13. Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania czytelnika o upływającym terminie zwrotu. Czytelnik zobowiązany jest do kontrolowania stanu swego konta bibliotecznego i zwracania materiałów w terminie.
14. Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje:
a) zawieszeniem prawa do wypożyczeń i prolongat do chwili uregulowania zaległości wobec Biblioteki;
b)naliczaniem opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych za każdy tydzień po terminie zwrotu, których wysokość określona jest odrębnym zarządzeniem Dyrektora. Termin zwrotu wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
15. Dopuszcza się zamianę kary pieniężnej za przetrzymanie materiałów bibliotecznych na zakup innych materiałów wskazanych przez bibliotekarza.
16. W wyjątkowych przypadkach, gdy czytelnik wykaże, że brak zwrotu materiałów bibliotecznych w terminie było wynikiem niezawinionej i niezależnej od niego sytuacji albo gdy wymaga tego interes społeczny, Dyrektor Biblioteki może podjąć decyzję o nienaliczeniu opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, o których mowa w ust. 14 lit. b, albo o naliczeniu opłaty
w niepełnej wysokości lub przyjęciu ekwiwalentu od czytelnika. Decyzję podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o Procedurę nienaliczania lub zmniejszania opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.

§ 3
Zasady korzystania z Wypożyczalni

1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć:
a) nauczyciele: 5 tytułów książek;
b) nauczyciele studiujący oraz studenci więcej niż jednego kierunku: 8 tytułów książek;
c) studenci i słuchacze szkół pomaturalnych: 5 tytułów książek;
d) pozostałe osoby: 3 tytuły książek;
e) dodatkowo, każda osoba z wyżej wymienionych: 2 materiałów audiowizualnych i 1 grę planszową;
2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 1 miesiąca, a nauczycielom studiującym
i studentom na okres 2 miesięcy. W szczególnych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu wypożyczenia.
3. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu materiałów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Prolongaty dokonuje się przed upływem terminu zwrotu.
4. Czytelnik może zarezerwować zbiory, które są w danej chwili wypożyczone. Odbiór zamówionych pozycji musi nastąpić nie później niż 7 dni od daty ich zwrotu przez poprzedniego czytelnika.
5. Materiały biblioteczne można zamawiać, prolongować i rezerwować osobiście, telefonicznie oraz przy pomocy poczty elektronicznej : filia.slomniki@pbw.edu.pl
6. Nie wypożycza się na zewnątrz:
a) druków wydanych do 1945 r. włącznie;
b) druków stanowiących rzadkość bibliofilską i innych cennych, odpowiednio oznakowanych materiałów;
c) materiałów bibliotecznych stanowiących księgozbiór Podręczny Biblioteki;
7. Czytelnik zobowiązany jest zabezpieczyć materiały biblioteczne przed wszelkimi uszkodzeniami i przed zniszczeniem.
8. Czytelnik i bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i przy zwrocie. Uszkodzenia powinny być odnotowane.

§ 4
Zasady korzystania z Biblioteki na miejscu i prezencyjnego udostępniania zbiorów

1. Czytelnik korzystający ze zbiorów prezencyjnie zobowiązany jest do:
a) pozostawienia u bibliotekarza dyżurnego aktualnej karty bibliotecznej;
b) wpisania się do zeszytu odwiedzin;
c) zajęcia miejsca zgodnie ze wskazaniem dyżurującego bibliotekarza.

2. W uzasadnionych przypadkach dyżurny bibliotekarz może zezwolić na korzystanie
z Biblioteki innego aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
3. Wnoszone do Biblioteki materiały własne należy zgłosić u dyżurującego bibliotekarza
4. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki na miejscu może odbywać się wyłącznie w towarzystwie i w asyście bibliotekarza, w szczególności zabrania się samowolnego wyciągania książek oraz innych materiałów bibliotecznych z półek.
5. Nie dopuszcza się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza Bibliotekę bez zgody dyżurującego bibliotekarza.
6. Liczbę jednorazowo udostępnionych prezencyjnie materiałów ustala dyżurujący bibliotekarz.

§ 5
Usługi informacyjno-bibliograficzne

1. Biblioteka świadczy usługi informacyjno-bibliograficzne.
2. Prawo do uzyskania informacji o charakterze bibliotecznym, bibliograficznym i rzeczowym oraz do pomocy przy poszukiwaniu literatury przysługuje każdemu Czytelnikowi.
3. Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4. Biblioteka sporządza pisemne tematyczne zestawienia bibliograficzne ze zbiorów własnych na zamówienia nauczycieli, szkół i instytucji oświatowych.

§ 6
Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. Każdy Czytelnik Biblioteki może zamówić sprowadzenie potrzebnych materiałów bibliotecznych, których nie ma w zbiorach Biblioteki ani w innych bibliotekach krakowskich.
2. Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne dostępne na terenie Polski.
3. Biblioteka sprowadza poszukiwane materiały na koszt użytkownika. Przy składaniu zamówienia należy wypełnić deklarację dotyczącą pokrycia przez osobę zamawiającą kosztów związanych ze sprowadzeniem materiałów.
4. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie, tj. na miejscu w Bibliotece.
5. Okres korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.
6. Czytelnik, który dopuści do uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych uzyskanych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

§ 7

Zasady korzystania z komputera

 1. Biblioteka udostępnia nieodpłatne korzystanie z komputera wraz z dostępem do sieci Internet.
 2. Czytelnik może korzystać ze stanowiska komputerowego w godzinach otwarcia Biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu , chyba że liczba chętnych jest większa, wtedy jednorazowy czas korzystania z komputera ogranicza się do jednej godziny
 3. Korzystając ze sprzętu z dostępem do Internetu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności Czytelnik nie może:
  1. tworzyć, wyszukiwać oraz prezentować materiałów o treści obscenicznej bądź obrażającej uczucia innych i zakazanych przepisami prawa;
  2. naruszać praw autorskich i licencyjnych;
  3. wysyłać spamu, podejmować próby obejścia lub przełamania zabezpieczeń technicznych innych użytkowników lub urządzeń, próby nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używać urządzeń do rozpowszechniania niebezpiecznego oprogramowania (malware).
 4. Wyniki poszukiwań w Internecie Czytelnik może zapisać na własne nośniki elektroniczne.
 5. Pliki dźwiękowe mogą być odsłuchiwane wyłącznie przez podłączone do urządzenia słuchawki.
 6. Nie dopuszcza się instalowania jakichkolwiek programów, aplikacji i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania bez zgody dyżurnego bibliotekarza.
 7. Czytelnik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i oprogramowania w momencie ich zauważenia.
 8. Czytelnik korzystający ze sprzętu informatycznego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli Czytelnik nie zapisze ich na własnym nośniku lub internetowym koncie zewnętrznym przed ukończeniem sesji.
 9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na urządzeniach należących do Biblioteki oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich, bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu.
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu, jak i szkody dokonane za pośrednictwem użyczonego sprzętu.
 11. Bibliotekarz dyżurujący ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez Czytelnika prac na sprzęcie informatycznym.
 12. Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do sprzętu informatycznego jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione
  w Regulaminie.

§ 8

Działalność edukacyjna i kulturalna

 1. Biblioteka może organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną,
  w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie zwane dalej imprezami.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.
 3. Nauczyciele, którzy wraz z grupą/klasą chcą skorzystać z oferty edukacyjnej Biblioteki są zobowiązani do ustalania terminu lekcji telefonicznie, mailowo lub osobiście Współpracy ze Środowiskiem, najpóźniej na trzy dni przed przyjściem z grupą do Biblioteki.
 4. Dane osobowe podane przez Uczestnika imprezy (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane przez Bibliotekę wyłącznie w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.
 5. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
 6. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 7. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.
 8. Warunkiem udziału osób pełnoletnich w bezpłatnych imprezach o charakterze szkoleniowym jest zapisanie się do Biblioteki.

§ 9

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów

 1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:
  1. odkupić identyczny egzemplarz, lub
  2. dokonać naprawy w zakładzie introligatorskim, lub
  3. dostarczyć inny egzemplarz znajdujący się w sprzedaży i poszukiwany przez Bibliotekę, lub
  4. zapłacić odszkodowanie za zagubiony albo zniszczony egzemplarz materiałów bibliotecznych w wysokości do dziesięciokrotnej jego rzeczywistej wartości.
 2. Rzeczywistą wartość danej jednostki materiałów bibliotecznych określa Komisja ds. Wyceny Zbiorów na podstawie obowiązującej Instrukcji Wyceny materiałów bibliotecznych.
 3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Czytelników niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 10

Usługi reprograficzne

 1. Czytelnik ma prawo do reprodukowania materiałów bibliotecznych w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny.
 2. Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane, jedynie na terenie Biblioteki, poprzez:
  1. kopiowanie danych z nośnika na nośnik
  2. fotografowanie sprzętem czytelnika,
  3. skanowanie
 3. Zbiory o szczególnej wartości historycznej mogą zostać dopuszczone do kopiowania wyłącznie za zgodą Dyrektora Biblioteki.
 4. Bibliotekarz dyżurny ma prawo odmowy kserowania materiałów bibliotecznych ze względu na ich stan techniczny.
 5. Istnieje możliwość złożenia zamówienia na bezpłatne skany dla nauczycieli zapisanych do Biblioteki.
 6. Realizacja zamówień na skany dla nauczycieli odbywa się w następujący sposób:
  1. po złożeniu zamówienia za pomocą poczty elektronicznej (na adres: filia.slomniki@pbw.edu.pl .Termin realizacji usługi jest ustalany indywidualnie,
  2. zamówienia złożone na godzinę przed zamknięciem Biblioteki realizowane będą w miarę możliwości na bieżąco. Realizacja zamówień złożonych po tym terminie może nastąpić w kolejnym dniu roboczym – w zależności od ilości zamówień.

§ 11

Przepisy końcowe

 1. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do zachowania ciszy i wyłączenia telefonów komórkowych.
 2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
 3. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Bibliotece.
 4. Bibliotekarz może odmówić obsługi Czytelnika niestosującego się do niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, bądź zachowującego się agresywnie.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.
 6. Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora stanowiącym załącznik do regulaminu:
  1. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
  2. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;
  3. za wydanie duplikatu zagubionej karty bibliotecznej.
 7. Ceny usług świadczonych przez firmy zewnętrzne ustalane są przez te podmioty.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem, dotyczące opłat pobieranych przez Bibliotekę, mogą zostać oddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub sądu właściwego dla siedziby Biblioteki.
 9. Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wpisywać do księgi skarg i wniosków, która znajduje się w Bibliotece.
 10. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 11. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 12. Decyzję o zastosowaniu sankcji, o której mowa w ust. 11 podejmuje Kierownik Biblioteki w porozumieniu z Dyrekcją Biblioteki. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania w trybie określonym kodeksem postępowania administracyjnego do jednostki nadrzędnej, w ramach której działa Biblioteka tj. do Departamentu Edukacji i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 13. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.
 14. O zmianach w Regulaminie decyduje zespół kierowniczy PBW Kraków.

§ 12

 1. Traci moc Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Filia w Słomnikach obowiązujący od dnia 1 stycznia maja 2019 r.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.