Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Słomnikach

Wstęp Deklaracji

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Słomnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pedagogicznaslomniki.pl.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (w skrócie Filia w Słomnikach):

Telefon: +48124211098
E-mail: filia.slomniki@pbw.edu.pl
Adres korespondencyjny: ul. Kościuszki 26, 32-090 Słomniki

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pedagogicznaslomniki.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa www.pedagogicznaslomniki.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Filii w Słomnikach,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Filii w Słomnikach.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość głosowego odczytu strony przy pomocy mowy syntetycznej,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników PBW.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Telefon: +48124211098
E-mail: sekretariat@pbw.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Słomnikach nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Wejście z ulicy poprzedza parking, aby wejść do biblioteki należy pokonać cztery stopnie schodów. Drzwi zewnętrzne wejściowe mają szerokość 90 cm, z małym progiem. Wewnątrz budynku są kolejne dwubiegowe schody o szerokości 100 cm, bez możliwości zamontowania windy. W lokalu bibliotecznym jest sześć drewnianych futryn drzwiowych  bez drzwi o szerokości 80 cm.  Progi nie stanowią całości z futrynami, można zdemontować. Do łazienki prowadzi wąskie przejście, metalowa futryna drzwi ma 60 cm szerokości, sanitariaty nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest dostosowany do osób poruszających się wózkami inwalidzkimi lub o kulach.

W zakresie dostępności parkingu:

  1. brak ogólnodostępnego parkingu – możliwość zaparkowania na chodniku przed budynkiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności PBW w tekście łatwym do czytania,
  2. Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.